ÇALISMA ALANLARIMIZ

MİRAS HUKUKU
Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın kan hısımları dolayısıyla alt soyu yani çocukları ve torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde de devlettir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişilerdir. Mirasın paylaştırılması, miras bırakanın ölümden önce vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesi halinde, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalmak üzere, vasiyetnamede yazıldığı şekilde yapılır. Miras bırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarruf yapmamış olması halinde ise, Medeni Kanun’da düzenlendiği üzere yasal mirasçılar arasında miras paylaştırılır. Bu kapsamda avukatımız öncelikle miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi ve mirasçılar arasındaki müşterek mülkiyete tabi malların ortaklığının giderilmesi (izale-i şüyu), reddi miras işlemleri ve miras bırakanın ölümden önce saklı paylara zarar verecek şekilde yaptığı tasarrufların iptali de dahil olmak üzere her türlü konuya ilişkin hukuki hizmet vermektedir.TİCARET HUKUKU
İ Ticaret hukuku alanında CMR Hukuk Bürosu; şirket kuruluşları, şirketlerin genel kurullarının düzenlenmesi, Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi, payların devirleri, ortakların şirket idarelerini düzenleyen sözleşmeleri, genel kurul kararı iptalleri gibi konularda genel hukuki incelemeleri yapmak ve bu incelemeler ışığında hukuki destek vermenin yanı sıra bu hususta gerekli olacak idari izinlerin alınması, ticaret hukuku kapsamında bulunan kıymetli evrak olan çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davalarına ilişkin hukuki destek verilmesi; cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmeleri gibi sözleşmelerin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğacak olan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hukuk hizmeti vermekteyiz